Hírek
: Irodánk szabadság miatt 2023 február 1-ig zárva tart. Utazásainkra online tudnak jelentkezni ill. irodai telefonszámainkon munkanapokon elérhetőek vagyunk! http://www.sutotours.hu/on-line-foglalas

Katalógusrendelés

Ha szeretné ingyenes katalógusunkat megkapni, kérjük írjon a sutotourskft@gmail.com email-címre nevével és levélcímével. Katalógusunkat e-mail -ben elküldjük önnek. Köszönjük!

Naptár

Utazási feltételek

Utazási feltételek letölthető PDF formátumban

Jelentkezés az utazásra. Személyesen irodánkban, partnerirodáinkban, telefonon, faxon, e-mailben, vagy a honlapunkon található on-line jelentkezési lap kitöltésével. Kérjük, jelentkezéskor olvassa el az utazási szerződést. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével és az előleg kifizetésével jön létre. Előleg a részvételi díj 40 %-a.

Biztosítás.
Részvételi díjaink a biztosítást nem tartalmazzák, de lehetőség van az irodánkban annak megkötésére. Amennyiben nem köt biztosítást, akkor a betegségből, balesetből adódó össze felelősség és költség az utast terheli.

Valamennyi utasunk részére – gyermekeknek is külön – érvényes útlevél vagy plasztik személyi igazolvány szükséges, ezek érvényességét nem áll módunkban ellenőrizni.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS- Általános utazási feltételek Érvényes: 2023.01.12-től

Amely létrejött a 
Sütő Tours Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság. Székhely és ahol a szolgáltatás történik: 8500 Pápa Eötvös utca 4. Tel.: 06 89 510 162, e-mail cím: ,Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. web oldal:www.sutotours.hu ; Engedélyező és szakhatósági felügyeletet ellátó Hátóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919 – továbbiakban Hivatal – BFKH -GM engedély száma: U-00304– adó száma: 12949256-2-19, –Cégjegyzékszám: 01 10 041043, minutazásszervező, a továbbiakban: SÜTŐ TOURS Kft – által szervezett utazásokra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Tv. (Ptk.) 6: 254 §, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, a kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV Törvény-, valamint az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló, 473/2017 (XII.28.) Kormányrendelettel módosított 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet, és a 2015/2302/EU európa parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései az irányadók. Az SÜTŐ TOURS Kft a 213/1996. (XII. 23.) Korm –ben szabályozott – az utazók biztonságát szolgáló, az utazási irodák részére törvényben előírt – vagyoni biztosítékra az Európai Utazási Biztosító ZRT. magyarországi fióktelepénél (1132 Budapest, Váci út 36.38.; tel.:061-452-3313; fax:06-1-452-3436 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) kötött Biztosítást, Biztosítási kötvény száma: KT-KE-1226-20221004– a szerződésben vállalt kockázatviselés, – továbbiakban Biztosítás – az egész világra kiterjedő – nemzetközi utazásszervezési tevékenységre vonatkozik. A vagyoni biztosíték által fedezett kockázat hatálya nemzetközi és az utazáskor szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezése, valamint előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozik.

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utazó) az utat megrendelte, a díj előleget befizette, jelentkezését a SÜTŐ TOURS Kft. elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és az utazó azt aláírásával elfogadta. Amennyiben az aktuális jogszabályok megengedik, az utazási szerződés létrejöhet e-mailen történő megrendeléssel és e-mailes visszaigazolással is. Utazásközvetítő bevonása esetén a SÜTŐ TOURS Kft. nevében és képviseletében a visszaigazolást és az utazási szerződést nem jogosult a közvetítő aláírni, az utazási szerződés létrejöttéhez minden esetben a SÜTŐ TOURS Kft. erre feljogosított munkatársának aláírása szükséges. Az utazási szerződés – attól függetlenül, hogy az utazási szolgáltatásokat az utazó a saját, illetve más, harmadik személy javára rendeli meg, vagy, hogy e vonatkozásban rendelkezik-e szabályszerű képviseleti jogosultsággal, – a SÜTŐ TOURS Kft. és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. Ez alapján az aláíró személyt illetik meg és terhelik az utazási jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A SÜTŐ TOURS Kft. által meghirdetett utazások feltételeit és programját a jelen általános utazási feltételek és az utazó által aláírt utazási szerződés (ajánlat) együttesen tartalmazzák. Az utazási szerződésben azon adatok, feltételek és egyéb tartalmi elemek tekintetében, amelyeket az utazó által kiválasztott utazásra vonatkozóan, az utazási ajánlat, illetve jelen szerződési feltételek pontosan és egyértelműen tartalmaznak, elegendő az utazási ajánlatra, illetve a jelen szerződési feltételekre utalni. SÜTŐ TOURS Kft. elektronikus levélben (e-mailben), sms-ben, ennek hiányában levélben tájékoztatja az utazót minden olyan tudnivalóról, egyéb információról, amelyet a szerződési feltételek és az utazási ajánlat nem tartalmaz. Amennyiben a SÜTŐ TOURS Kft. a jelentkezést helyhiány vagy más egyéb okból csupán feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utazót az iroda jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utazó jelentkezését az iroda bármikor egyoldalúan, diszkrecionális döntése alapján visszautasíthatja, a már befizetett előleg visszafizetése mellett.

2. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a részvételi díjat a SÜTŐ TOURS Kft. programfüzete, honlapja, hírlevelei, árajánlatai, vagy akciói tartalmazzák. Az adatokban bekövetkezett változásokról a SÜTŐ TOURS Kft. saját utazóit közvetlenül, a más utazási irodában (ügynök) jelentkezett utazóit közvetetten – az ügynöki irodán keresztül – tájékoztatja. A részvételi díj végleges megállapítása- az utazás megrendelésekor történik! A változtatás jogát fenntartjuk. Ha az utazó az utazást, ügynökön ( partner irodán) keresztül rendelte meg, a szerződés és a megrendelés, akkor válik hatályossá és érvényessé, ha az utazó által befizetett részvételi díj ( előleg, hátralék, teljes összeg) – a SÜTŐ TOURS Kft – központi pénztárába vagy a visszaigazoláson továbbá a pénzügyi bizonylaton feltüntetett bankszámlára befizetésre kerül!

II. A RÉSZVÉTELI DÍJ

1. A részvételi díj tartalmazza a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, az általános forgalmi adót. Céges áfás számla igényét szerződéskötéskor kell jelezni, amennyiben a megrendelő cég egy megadott formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy saját részére és végfelhasználóként rendeli meg az adott utat, úgy a katalógusban illetve egyéb árajánlatainkban közölt ár tekintendő áfás árnak. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a teljes összeg még 27% áfával terhelendő. Az Áfa törvény változásai miatt az Áfa-kulcs mértéke és elszámolási módja módosulhat. A SÜTŐ TOURS Kft. –által a programfüzetben és egyéb kiadványokban feltüntetett alapszolgáltatási díj, pld-utazás és szállás díj HUF – ban, azaz Magyar forintban került meghatározásra!

2.Megrendeléskor az utazó az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet a SÜTŐ TOURS Kft-nek. A részvételi díj 40%-a az utazási szolgáltatási díjelőleg, amely az utazási szerződés megkötésekor fizetendő. Amennyiben a jelentkezés a szolgáltatás igénybe vétele előtt 30 napon belül történik, akkor a jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. A biztosítási díjak (stornó, BBP) nem a részvételi díj része, ezért minden esetben külön fizetendők.

3.A teljes részvételi díjat és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díját – az utazási szerződés egyéb rendelkezésének hiányában – az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal az utazó köteles befizetni. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Átutalásos fizetés esetén, a befizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, ami­kor a jóváírás a SÜTŐ TOURS Kft. bankszámlaszámláján megtörtént. Bármely, pénzügyi bizonylaton szereplő, fizetési határidő elmulasztása esetén a SÜTŐ TOURS Kft jogosult a szerződéstől elállni, az utazó pedig köteles a SÜTŐ TOURS Kft. költségeit – legkésőbb az utazás eredetileg tervezett időpontja előtti 15., illetve a szerződés kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembe vételével – megtéríteni– az adott napra eső százalékos mérték szerint, amennyiben a szerződés meghiúsul. A hátralék befizetésének elmulasztása esetén a megrendelést a SÜTŐ TOURS Kft. automatikusan törölheti, és a szerződést felbonthatja. Késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a szerződés nem kerül felbontásra, úgy a SÜTŐ TOURS Kft. legfeljebb a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamatot számíthatja fel. A fenti esetekben a feleket fokozottan terheli a Ptk. 1:3 § és a 6:62 § szerinti együttműködési kötelezettség.

4.A „Fakultatív programok” árai tájékoztató jellegűek. Ezen szolgáltatások nyújtására a külföldi szolgáltató iroda csak akkor köteles, ha a teljesítés feltételei adottak (pl. a jelentkezők megfelelő létszáma) A szervezés és lebonyolítás felelőssége a külföldi partnerirodát terheli, az ezzel kapcsolatos bárminemű kötelezettség vállalást csak a külföldi partner iroda teheti meg. A programváltozás jogát a külföldi partner fenntartja. A helyszínen fizetendő fakultatív szolgáltatások (pl.: légkondicionálás, napernyő, nyugágy, széf, internet, sport lehetőségek stb.) árai tájékoztató jellegűek, azok szezon közbeni változtatásáért a SÜTŐ TOURS Kft. felelősséget nem vállal.

5.A SÜTŐ TOURS Kft. az utazás megkezdése előtt üzletpolitikai érdekből (pl. first minute, last minute és akciós utak) publikált részvételi díj megváltoztatásának jogát fenntartja. A részvételi díj ilyen módon történő módosítása a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

III. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

1.Árváltozások (Pl., de nem kizárólagosan: szállítási, üzemanyag költségek, szerződésben vállalt résszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek,,így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték, stb.) valamint valutaárfolyam változás esetén, ha a valutaárfolyam meghaladja az 1 Euro/
420 Ft árfolyamot, az utazási szerződésben meghatározott díjakat a SÜTŐ TOURS Kft. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az utazóval írásban köteles közölni az utazási iroda. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja, az utazó az erről szóló értesítés postára adásától számított 5 munkanapon belül az utazási szerződéstől elállhat, és a SÜTŐ TOURS Kft. a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti. Az utazási díj esetleges csökkentése is a fenti elvek szerint kerül elszámolásra.

2.A SÜTŐ TOURS Kft. az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában, írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtti 20. napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől elállhat.

3.Amennyiben az utazás VIS MAJOR okok (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenségek) miatt elmarad vagy módosításra kerül sor, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Az ez okból jelentkező egyéb többletköltségek az utazót terhelik .Erről és indokairól az iroda az utazót a VIS MAJOR esemény bekövetkezte utáni 3 napon belül írásban értesíti.

IV. LEMONDÁS

1.Az utazónak bármikor jogában áll az utazást lemondani, az utazási szerződést felmondani. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás a SÜTŐ TOURS Kft. irodájába írásban beérkezett.

Az utazó által visszamondott utazásokra az utazónak a SÜTŐ TOURS Kft. részére az alábbi Bánatpénzt kell megfizetnie:

60 Az utazást megelőző 60. napig kötbérmentesen lemondható az utazás.

60-36 napon belüli lemondásnál a szerződött  részvételi díj -10%-a (függetlenül a befizetett összegtől)
35-25 napon belüli lemondásnál a szerződötti részvételi díj – 40%-a (függetlenül a befizetett összegtől)
24–15 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 70%-a (függetlenül a befizetett összegtől)
14–7 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 85%-a (függetlenül a befizetett összegtől)
7 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj 100%-a. (függetlenül a befizetett összegtől)

Az utazó részéről lemondásnak minősül az is, ha előzetes nyilatkozat tétel nélkül nem kezdi meg az utazást a megjelölt időpontban – (NO SHOW).

2.A szerződés létrejöttével egy időben Lehetőség van útlemondási biztosítás (stornó) megkötésére is lásd az V. 1. pontjában. Az útlemondási biztosítás (stornó) díját nem tartalmazza a részvételi díj.

3.A kötbérmentes lemondási határidőn belül, az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, létszám csökkentése, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) utazó által történő változtatása esetén, azt a Sütő Tours Kft. az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti és a IV.1 pontban meghatározott lemondási feltételek lépnek életbe.

4.Az utazó az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult egy harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről az utazó haladéktalanul köteles a SÜTŐ TOURS Kft.-t tájékoztatni. Az engedményezésből keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. A többletköltségek határidőn belüli ki nem egyenlítése esetén a foglalás lemondottnak minősül.

5.Amennyiben az utazó az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy az utazó más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

6.Az utazó a szerződés hibás teljesítése esetén, kifogásait a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a SÜTŐ TOURS Kft. képviselőjével (az utazókísérővel, idegenvezetővel vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatóval, szállásadóval), aki a közlésről jegyzőkönyvet készít. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az utazó a kifogását a helyszínen a SÜTŐ TOURS Kft. képviselőjének (az utazókísérőnek, idegenvezetőnek vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatónak) 24 órán belül bejelentse, aki az utazó kérésére köteles azt jegyzőkönyvezni. A jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős, és a bizonyítási teher az utazóra hárul. Az utazó a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követően haladéktalanul a SÜTŐ TOURS Kft. -nél írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. Amennyiben az utazó kárigényét késve vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható. A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utazó panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását.

7.A SÜTŐ TOURS Kft. köteles az írásban bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatni az utazót. Bonyolult és külön bizonyítást is igénylő ügyekben az utazási iroda értesíti az utazót a bejelentett igény kivizsgálásának megkezdéséről és a válaszadás várható időpontjáról is.

8.Kivételes esetekben (pl. a szálloda által történő túltöltés, időjárás, vis major, stb.) a SÜTŐ TOURS Kft. fenntartja a jogát a változtatásokra pl.: szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos vagy magasabb értékű programokkal történő felcserélésére. Programcsere és szállás­csere esetén külön díjat nem számolhat fel az utazási iroda. 
A „tengerre néző” megnevezés egyaránt jelenthet részlegesen, oldalról vagy frontálisan tengerre néző szobát is.

9.A SÜTŐ TOURS Kft. által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a mindenkori megegyezésre törekednek.

10.Egyezség hiányában az utazók a lakóhelyük szerint területileg illetékes Kereskedelmi Kamaráknál működő Békéltető Testülethez is fordulhatnak ingyenes jogorvoslatért. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: 
http://jarasinfo.gov.hu ), A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium )

11.Az utazási iroda nem garantálja a szállodától függő, a katalógusban/honlapon, illetőleg az utazási szerződésben nem szereplő, nem feláras, igények teljesítését (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba, stb.), de minden esetben megpróbál ezek érdekében közben járni, amennyiben tudomása van róla az utazás megkezdése előtt.

V. BIZTOSÍTÁS

1.Utazóink az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset-, poggyász (BBP) illetve útlemondási biztosítást köthetnek. Az utazás megkezdése után az útlemondási biztosítás nem érvényesíthető. 
A díjszabás és a feltételek alapja az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel A BBP és stornó biztosítási szabályzat :www.sutotours.hu weboldalon elérhető és letölthető, illetve irodáinktól kérhető!

2.Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazó maga gondoskodik, kivéve, ha azt tovább szállítás vagy megőrzés céljából az SÜTŐ TOURS Kft képviselője átvette. (pl. fuvarozó vállalat). Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazási iroda nem vállal felelősséget.

3.Az utazás során harmadik személynek okozott kárért az utazó közvetlenül felelős. Az utazótársakat veszélyeztető, zavaró és/vagy jogsértő magatartás esetén (pl. ittas állapot, hangoskodás, stb.) az utazó azonnal kizárható az utazásból vagy programon való részvételből és ezért az utazási irodát nem terheli kártérítési kötelezettség.

4.A SÜTŐ TOURS Kft. vállalja, hogy segítséget nyújt az utazás során nehéz helyzetbe került utazónak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát SÜTŐ TOURS Kft. kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve nem volt képes elhárítani vagy vis major esete nem következett be.

VI. TOVÁBBI FELTÉTELEK

1.Az érvényes úti okmányokért, illetve az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az utazó felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötésekor az utazó figyelmét felhívni a fenti rendelkezésekre, melyet minden esetben meg is tesz. Ha az utazót saját hibájából, az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, ebben az esetben a SÜTŐ TOURS Kft a lemondási feltételek szerint jár el, azaz a befizetett részvételi díj visszatérítésére az utazó nem tarthat igényt.

2.Autóbuszos utak esetén, ha az utazás időtartama alatt közlekedés körében felmerülő okok miatt (időjárási-, útviszonyok, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége ugyanakkor – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Autóbuszos utaknál a megfelelő utazólétszám hiányában az iroda az útvonal-változtatás és járatösszevonás jogát fenntartja.

A magyar, valamint az eu-s jogszabályokat figyelembe véve az autóbusz oda és vissza úton is egyaránt, fejenként maximum 20 kg-nyi poggyászt szállít el (amely magában foglalja együttesen pl: hűtőtáska, hátizsák, kézipoggyász, bőrönd egyéb csomagok súlyát. Ezen felül hozott csomagokat, valamint a zsugorfóliás, rekeszes, kartonos italokat sem az oda úton, sem a visszaúton az autóbusz nem szállítja el! Az SÜTŐ TOURS Kft. által meghirdetett utazások minimális utazólétszáma: 35 fő – ettől a meghirdetett utazások figyelembe vétele mellett az SÜTŐ TOURS Kft eltérhet! Az utazó tudomásul veszi, hogy autóbuszos utazás során a biztonsági öv rendeltetésszerű használata minden utazó számára kötelező. Amennyiben az utazó nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja a biztonsági övet, a SÜTŐ TOURS Kft. az ebből származó esetleges, a gépjármű felelősségbiztosításból, utasbiztosításból meg nem térülő károk megtérítéséért való felelősségét kifejezetten kizárja.

3.A SÜTŐ TOURS Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe.

4.A programfüzetben és a weboldalon szereplő fényképek tájékoztató jellegűek. Szállodákon belül a szobák méretei, berendezései és színei eltérőek lehetnek. Minden fénykép, szöveg és térkép, csak a Sütő Tours Kft engedélyével használható fel nyomtatott vagy elektronikus formában.

5.Az utazó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a honlapon történt közzététellel teljesített adatvédelmi tájékoztatót 
www.sutotours.hu megismerte, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SÜTŐ TOURS Kft az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, őt az általa megadott elérhetőségeken (postai úton, telefonon, telefonüzenetben, illetve e-mailben) bármikor felkeresse, azokat üzleti felhasználás céljából más társaság részére nem adhatja át.

6.A szerződéskötő jelen szerződés feltételeit magára és a vele egy szerződésben szereplő (az Utazási Szerződésben név szerint felsorolt) utazótársaira vonatkozóan aláírásával elfogadja, annak tartalmával előzetesen megismerkedett.

7.Megrendelő – továbbiakban szerződő Utazó nyilatkozom, hogy az Utazási Szerződés egy eredeti példányban átvettem, és aláírásommal igazolom!

8.Jelen Utazási szerződési feltételeket – különösen a megszokott, általában köztudott szerződési feltételeken felüli, ide értve, de nem kizárólag a kártérítéssel, lemondással, jogérvényesítéssel, az egyéb, más által szervezett és vállalt programokkal összefüggő feltételek külön ismertetésén túl – az utazó megértette és megismerte, valamint ennek tényét az Utazási szerződés vagy a Megrendelő aláírásával igazolta. A SÜTŐ TOURS Kft prospektusában és web oldalán megjelentetett kiegészítő, hasznos tudnivalók és általános információk és egyéb információk a jelen UTAZÁSI SZERZŐDÉS részét képezik. Az utazó kijelenti, hogy a Ptk 6:78 §(1) és (2) bekezdése szerint a SÜTŐ TOURS Kft lehetővé tette, hogy az utazó annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, azt az utazó kifejezetten elfogadta. Az utazó külön tájékoztatást kapott azokról a szerződési feltételekről, melyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Külön tájékoztatást kapott arról a szerződési feltételről is, amely eltér a felek között alkalmazott korábbi gyakorlattól.

9.Aláírásommal igazolom, hogy utazótársaim meghatalmazásaival rendelkezem, nevükben eljárhatok.

10. Amennyiben utazásomra útlemondási biztosítást is kötöttem, úgy aláírásommal kijelentem, hogy a biztosító szabályzatát átvettem, elolvastam és értelmeztem.

11.A SÜTŐ TOURS Kft. által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek mindenkor megegyezésre törekszenek, amennyiben ez mégsem vezetne eredményre, úgy hatáskörtől függően kikötik a Pápai Városi Bíróság 
(8500 Pápa Fő u.17 ) kizárólagos illetékességét.

12.Az Általános utazási feltételeket a SÜTŐ TOURS Kft. jogosult egyoldalúan módosítani, illetve az a jogszabályváltozások következtében változhat.

A SÜTŐ TOURS Kft ügyeleti telefonszáma: +36 20-774 1120

Kijelentem, hogy az Utazási Szerződésből egy eredeti példányt átvettem:
202
3._______
SÜTŐ TOURS Kft:__________________________ Szerződő utazó:_________________________

Utazási csomagra vonatkozó 

Tájékoztató

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag. 

Az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Sütő Tours Kft. felelős. Ezenkívül a Sütő Touts Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogok: 

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról. 

− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. 

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel. 

− Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre. 

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának az díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek. 

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó még az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak. 

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést. 

− Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést. 

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát. 

− Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik. 

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül. 

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A Sütő Tours Kft. a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Európai Utazási Biztosító Zrt. magyarországi fióktelepe (1132 Budapest, Váci út 36.38.; tel.:061-452-3313; fax:06-1-452-3436 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás- felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919., e-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefonszám:06-1-458-5800) vehetik fel a kapcsolatot, ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják. 

SÜTŐ TOURS Utazási Iroda Kft. 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A Sütő Tours Kft. (továbbiakban: Utazási iroda) az új Európai Uniós Adatvédelmi rendeletnek, az ún. GDPR-nek és a nemzeti jogszabályoknak történő megfelelés érdekében az alábbi tájékoztatót fogadta el.

1.      Mi az az adatvédelmi tájékoztató és mire jó?

Az adatvédelmi tájékoztató egy, az Sütő Tours Kft. utazásszervezési szolgáltatásait igénybevevő, illetve azt igénybe venni kívánó személyek számára írt tájékoztatás. Ennek célja egyrészt a magyar, azaz a nemzeti és az Európai Uniós jogszabályoknak (GDPR – Adatvédelmi rendeletnek) történő megfelelés, másrészt arról tájékoztat, hogy a szolgáltatás igénybevétele esetén Társaságunk személyes adatait hogyan kezeli, Önnek, amennyiben Ügyfelünk, illetve, ha Ügyfelünk lesz az adatkezelés körében milyen jogai vannak.

2.      a Tájékoztató a 2018. év május hó 25. napján hatályos jogszabályok alapján készült, ezért a jogszabályváltozásokra, valamint a Társaság adatkezelésének változása esetén a Sütő Tours Kft. a változtatás jogát fenntartja. Természetesen a mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztató elérhető Ügyfeleink részére a www.sutotours.hu honlapján, valamint papír alapon Pápai irodánkban.

HU-8500 Pápa, Eötvös utca 4.

3.      Az adatkezelők:

Az Ön személyes adatainak kezelője, azaz a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározó, adatkezelésért felelős szervezet:
Név: Sütő Tours Kft.Postacíme: 8500 Pápa , Eötvös utca 4 .
Elektronikus címe (e-mail címe): Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4.      Mikor kezeli a Sütő Tours Kft. az Ön személyes adatait?

Utazási irodánk abban az esetben kezeli az Ön személyes adatait, ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, ha szolgáltatásunk felől érdeklődik, azt igénybe veszi, ha hírlevelünkre feliratkozik, esetlegesen, ha szolgáltatásunkkal kapcsolatban panaszbejelentést tesz.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanazt az adatot változó, illetve több adatkezelési cél alapján gyűjtjük és tároljuk, ennek függvényében az adatkezelés jogalapja és időtartama is változik. Például az Ön nevét az Ön hozzájárulása alapján az Ön azonosítására és az Önnel történő kapcsolattartás érdekében is tároljuk, továbbá, ha igénybe veszi szolgáltatásunkat, úgy a szerződés megkötéséhez is elengedhetetlen.
Az alábbi táblázatokban összefoglaltuk, az Utazási Irodánk által végzett egyes eljárások alatt milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalap szerint és mennyi ideig tárolunk.

4.I. Kapcsolatfelvétel az Irodával (személyesen, e-mailben weboldalon keresztül, telefonon, facebookon, skype-on), érdeklődés, ajánlat kérése esetén

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

NÉV

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

SZÜLETÉSI IDŐ

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

LAKCÍM(Város, utca, irányítószám)

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

TELEFONSZÁM

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése,

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

E-MAIL CÍM

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése,

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

SKYPE-CÍM

Ügyfél azonosítása és az ügyféllel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

UTAZÁS TERVEZETT IDŐTARTAMA, IDŐINTERVALLUMA(Út kezdete és vége, éjszakák száma)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

ÚT TÍPUSA, ÚTI CÉL (ország, város)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat megküldéséig

UTAZÁS MÓDJA(buszos utazás esetén felszállás helye)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

RÉSZTVEVŐK SZÁMA(ebből a gyermekek száma)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

SZÁLLÁS TÍPUSA(igényelt elhelyezéstípusa, illetve az ellátás módja)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

UTAZÁSRA FORDÍTANDÓ KERETÖSSZEG

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

EGYÉB:(biztosítási igény és az igényelt biztosítás fajtája, illetve törzsutas kártya adatok, egyéb igények)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése, kedvezmények biztosítása az
Ön számára.

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig

A fenti adatok közül a név, a születési idő, a lakcím, a kirándulás tervezett időtartama, utazás intervalluma, úti cél, utazás módja, résztvevők száma, szállás típusa, az utazásra fordítandó keretösszeg, valamint egy kapcsolattartási adat, azaz a telefonszám, az e-mail cím, vagy a skype-cím megadása kötelező. Ezeknek az adatoknak a hiányában Utazási irodánknak sajnos nem áll módjában egyéni ajánlatot adni Önöknek. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a fenti adatok megadása nélkül weboldalunkon lehetőségük van ajánlataink, utazásain felől általános jelleggel tájékozódni.

Azonban, amennyiben konkrét kérdésük lenne, személyre szabott ajánlatot igényelnek, a fenti adatok megadása kötelező.

4.2. Ajánlat elfogadása, szerződéskötés, szolgáltatás igénybevétele – nyújtása esetén

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

NÉV

Ügyfél azonosítása, szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)számlázás

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre is, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat indokolt esetben – esetleges jogérvényesítés esetén az eljárás és a végrehajtás teljes időtartama alatt.

SZÜLETÉSI IDŐ

Ügyfél azonosítása, szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

Az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat.

LAKCÍM(Város, utca, irányítószám)

Ügyfél azonosítása, szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése), számlázás

szerződés teljesítése érdekében

Az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat.

TELEFONSZÁM

az ügyféllel történő kapcsolattartás,

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

E-MAIL CÍM

az ügyféllel történő kapcsolattartás,

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

SKYPE-CÍM

az ügyféllel történő kapcsolattartás,

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

UTAZÁS TERVEZETT IDŐTARTAMA, IDŐINTERVALLUMA(Út kezdete és vége, éjszakák száma)

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

ÚT TÍPUSA, ÚTI CÉL (ország, város)

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

UTAZÁS MÓDJA(buszos utazás esetén felszállás helye)

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

RÉSZTVEVŐK SZÁMA(ebből a gyermekek száma)

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

SZÁLLÁS TÍPUSA(igényelt elhelyezéstípusa, illetve az ellátás módja)

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

UTAZÁSÉRT FIZETENDŐÖSSZEG

szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatás nyújtása utazásszervezés, foglalás, biztosítás intézése)

szerződés teljesítése érdekében

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

BANKSZÁMLASZÁM

számviteli, könyvelési cél

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

számviteli és az esetleges jövőbeni reklamációs eljárásokra tekintettel a szerződés teljesedésbe menését követő legalább 8 évig, tekintettel az 5 éves elévülési időre, amely alatt Ön igényérvényesítés végett bírósághoz fordulhat

EGYÉB:(biztosítási igény és az igényelt biztosítás fajtája, egyéb igények)

ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás teljesítése, kedvezmények biztosítása az
Ön számára.

Az ügyfél hozzájárulása alapján (azaz, azért kezelhetjük az adatait, mert Ön az adatait megadta, esetlegesen ismételten megadta azokat, azok kezeléséhez hozzájárult)

az Önnel történő kapcsolattartás, ajánlat megküldése, illetve az ajánlattal kapcsolatos egyéb kommunikáció teljes időtartama alatt, egészen a hozzájárulása írásban történő visszavonásáig, ennek hiányában pedig a cél megvalósulásáig, azaz az ajánlat Ön részére történő megküldéséig.

A fenti adatok közül a név, a születési idő, a lakcím, az utazás időtartama, utazás intervalluma, úti cél, utazás módja, résztvevők száma, szállás típusa, a szolgáltatásért (az utazásért) fizetendő/fizetett összeg, valamint egy kapcsolattartási adat, azaz a telefonszám, az e-mail cím, vagy a skype-cím megadása kötelező.

Utazási Irodánk az Ön bankszámla adataihoz csak abban az esetben jut hozzá, illetve kezeli, amennyiben Ön a szolgáltatásunk ellenértékét, árát átutalással fizeti meg részünkre.

4.3. Esetleges panaszeljárás, igényérvényesítés esetén

A szerződéskötés során megadott – a jelen tájékoztató 4.2. pontjában felsorolt – adatokat, azaz azok a személyes adatokat, amelyeket a szerződés tartalmaz, illetve a panaszbejelentés során megadott adatokat a panaszbejelentés elbírálásáig, illetve konszenzus hiányában az ügy jogerős befejezéséig, illetve a döntés végrehajtásáig vagy végrehajthatóságáig megőrizzük és kezeljük, annak érdekében, hogy panasza megfelelő elbírálásra kerüljön, illetve ,hogy a vitás helyzet rendeződjön.

Utazási Irodánk az Ön bankszámla adatait abban az esetben is kezelheti, ha a panaszeljárás eredményeként az Ön részére a vételár egészét vagy egy részét visszautaljuk. Ebben az esetben könyvelés teljesítése céljából, számviteli szabályokat betartva 8 évig megőrizzük az utalási adatokat tartalmazó bankszámla kivonatot.

4.4. Mik azok a sütik (cookies) és milyen sütiket használ az Utazási iroda weboldala? Engedélyezni kell valamennyi sütit a weboldal használatához?

Leegyszerűsítve a sütik vagy cookie-k nem mások, mint olyan információcsomagok, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el automatikusan az Ön számítógépén, készülékén.
A sütik (cookie-k) fajtájától függ, hogy azok mire jók, mire alkalmazhatok. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy weboldalunk milyen sütiket és miért alkalamaz.

Szükséges süti:

A szükséges sütik/cookie-k segítenek a weboldalon használhatóvá tenni olyan alapvető funkciókat, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeinek elérése. A weboldal nem képes a megfelelő működésre ezen sütik nélkül, így ezek engedélyezése nélkül sajnos weboldalunk használni, alkalmazni nem lehetséges.
Az általunk alkalmazott ún. szükséges süti felismerhető az alábbi sütinév alapján: PHPSESSID

Statisztikai sütik:

A statisztikai cookie-k segítséget nyújtanak a weboldal tulajdonosainak megérteni a webhelyet meglátogatók viselkedését. Tehát a látogatók viselkedéséről tárolnak információkat ezek a sütik, azonban lényeges, hogy ezek a sütik anonim módon gyűjtik és jelentik meg az információkat.
A statiszikai sütik közül a „@@History/@@scroll|#” megnevezésű sütik az általuk tárolt információkat automatikusan továbbítják az USA-ban. Ezek a sütik a Youtube tartalmak megtekintése során kerülnek alkalmazásra.

Marketing sütik:

A marketing sütiket a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és az adott felhasználó számára érdekesek, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők és harmadik fél hirdetők számára. Tehát ezek a sütik érdeklődési körrel kapcsolatos információkat tárolnak el, amelyeket annak érdekében használunk fel, hogy az Önnek legtesthezállóbb ajánlatokat jeleníthessük meg. Ezek a sütik példul GPS adatokat, egyedi ID (azonosító adatokat gyűjt, pl. mobil eszközön, továbbá youtube videó nézettséggel kapcsolatos információkat tárol. )
Előfordulhat, hogy a sütik által tárolt információ Magyarországon kívüli harmadik országba, mégpedig az USA-ba automatikusan továbbításra kerül. Ezek a sütik a Youtube tartalmak megtekintéséhez kapcsolódó sütik.

Sütikkel kapcsolatos további hasznos információk:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy weblapunk használata során lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön az egyes sütik használatát saját belátása szerint engedélyezze. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az egyes böngészők alkalmazása során – a böngésző típusától függően – lehetőségük van a süti beállítások módosítására.

4.5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Utazási irodánk automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem folytat.

5.      Kik kezelik és kiknek kerülnek továbbításra az Ön adatai

Elsődlegesen az Ön adatainak kezelését Utazási irodánk székhelyén és fióktelepein (fiók irodáiban) utazásszervezői munkakörben dolgozó alkalmazottak kezelik.

Az alábbiakban azokat a szervezeteket jelöltük meg, akik az Ön adatainak kezelésében részt vesznek, részt vehetnek, akik felé, ha a szolgáltatásunk jellege úgy kívánja – például biztosítás megkötése érdekében, szállás foglalása érdekében – az Ön által megadott adatokat továbbítjuk adatkezelés és adatfeldolgozás céljából.

Továbbított általános utas adatok: név, születési idő, lakcím, telefonszám.

Levélküldemények átvétele Pápai irodánk részére: Sütő Mónika, Sütő Miklós

Busztársaságok, akikkel az utasainkat utaztatjuk:

·         BALATON-BUSZ BT. székhely: 8200 Veszprém, Bányai Júlia u. 1.

Esetenként előfordulhat, hogy állandó partnereinken kívül más társaság szolgáltatásait is igénybe vesszük, arról, hogy adatait mely társaság felé szükséges továbbítanunk – lehetőség szerint, figyelembe véve a 6. pontban foglaltakat is – tájékoztatjuk.

Biztosító társaságok:

·         EUB Európai Utazási Biztosító Zrt. székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38
 

Könyvelőirodánk: Az általános utasadatokon felül a munkavállalói adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatok is megküldésre kerülnek.    Simon és Társa Adótanácsadó és Könyvelő Betéti Társaság, 8500 Pápa, Ady sétány 12., 19 06 501089, 27237290-1-19.

Banki szolgáltatónk: - K&H Bank Pápa, K&H Pápa Kossuth L. u. 21 (89) 510 130

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy városnéző útjainknál az utasok adatait (név, születési idő, lakcím) a hotelek, illetve ahol kérik a múzeumok felé is szükséges leadnunk.

Amennyiben partnerirodánk útjait értékesítjük, abban az esetben az Ön által megadott adatokat partnerirodánk felé továbbítjuk. Az ajánlat közlésekor, illetve a szerződéskötés során minden esetben tájékoztatjuk Önt arról, hogy melyik partnerirodánk felé milyen adatokat és mikor továbbítunk. Ez esetben az adatkezelés és adattovábbítás az Ön hozzájárulásán alapul. Amennyiben az adat továbbításhoz nem járul hozzá, úgy partnerirodánk ajánlatát nem tudjuk az Ön részére értékesíteni.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az egyes Utazási irodánk által kínált utak esetében a határátlépés során jogszabályi előírás alapján utasaink adatait a határellenőrzés során le kell adnunk, az Utazási iroda jogi kötelezettségének teljesítése érdekében.

6.      Az Ön önrendelkezési jogát korlátozó adatkezelés esete

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 4. valamint az 5. pontban felsorolt eseteken kívül előfordulhat, hogy Utazási irodánknak más célból kell az Ön által megadott személyes adatokat kezelnie.
Az Ön hozzájárulásával felvett adatok esetében a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy Utazási irodánk a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (pl. számlázás), vagy az Utazási iroda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (pl. szerződéssel kapcsolatos polgári és büntető eljárások lefolytatása), ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az Ön kérelmére indult más ügyben az Ön által megadott személyes adatok tekintetében az Ön hozzájárulását vélelmezni kell.
Az Ön személyes adatai kezelhetőek akkor is, ha az Ön hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Utazási irodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Utazási iroda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. n (Pl.: szállítóeszköz /busz, hajó, vonat, repülőgép, stb./ késése, meghibásodása, egyéb akadályoztatása esetén)
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a jelen pontban leírt esetek valamelyike előállna, Önt utólag tájékoztatjuk az Ön hozzájárulása nélküli adatkezelésről és annak okáról.

7.      Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekről. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait kizárólag irodánk arra jogosult kollégái és partnerei ismerhetik meg és kezelhetik és kizárólag törvényi keretek közt a cél megvalósítása érdekében.
Az Ön személyes adatait papír alapon és elektronikusan kezeljük. A papír alapú adatkezelés zárt irodában, elzárható szekrényekben történik, amelyhez csak az arra jogosult munkavállalóknak van hozzáférésük.
Elektronikus adatkezelésünk során számítógépeink jelszóval védettek, így a számítógépekhez hozzáféréssel is kizárólag Utazási irodánk arra jogosult munkavállalói rendelkeznek.
Adatok továbbítása és helyszíni tárolása során beépített biztonsági elemek:
Hálózati (NAS) ZYXEL NSA 325 v.2. adattároló eszközön alkalmazása, a hálózatról erre az eszközre végzünk biztonsági adatmentéseket. Az adattároló tűzfal védelemmel, továbbá SSL titkosítással, valamint jelszóval védett. Titkosított kapcsolaton (SSL,TLS) alapuló kommunikáció.

8.      Az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban Önnek milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Önt az alábbiakban felsorolt jogok illetik meg. Az egyes jogosultságoknál kifejtettük, hogyan tudja érvényesíteni azokat.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Utazási irodánk az Ön személyes adatait a jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt céloktól eltérő célból gyűjti, és további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően Önt tájékoztatni fogjuk adatkezelésünk új céljáról, indokáról. Önt a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés teljes időtartama alatt megilleti.

8.2. Hozzáférési jog

Az Utazási irodánk által kezelt személyes adatai másolatát a 3. pont alatt feltüntetett elérhetőség egyikére megküldött írásbeli kérelmére egy alkalommal, 7 munkanapon belül ingyenesen az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A további másolatokért, az általunk végzett munka adminisztratív költségeként 5000,- Ft + ÁFA/ óra mértékű díjat számítunk fel.

Önt a hozzáférési jog az adatkezelés teljes időtartama alatt megilleti.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben Ön azt észleli, hogy az Utazási irodánk által kezelt személyes adataiban elírási hiba folytán téves van vagy Önnel kapcsolatban egyéb, helyesbítésre szoruló adatot kezel, kérjük, hogy a 3. pontban jelzett elérhetőségek valamelyikén írásban szíveskedjen azt Utazási irodánk részére jelezni.  Ebben az esetben a hibát az Ön tájékoztatása alapján haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül javítjuk, helyesbítjük, amelyről Önt, az Ön által megadott elérhetőségen írásban tájékoztatjuk.

Önt a helyesbítéshez való jog az adatkezelés teljes időtartama alatt megilleti.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Utazási irodánk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha

·         az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
·         ha Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
·         ha Ön tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre,
·         ha Utazási irodánk az Ön személyes adatait jogellenesen kezeli.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy a 3. pontban jelzett elérhetőségek valamelyikére megküldött írásbeli kérésére Utazási irodánk korlátozza az adatkezelést, ha

·         Ön vitatja a személyes adatai pontosságát,
·         az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatai törlését,
·         Utazási irodánknak már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Utazási irodánk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

9.      Jogorvoslatok, avagy kihez fordulhat, ha úgy érzi Utazási irodánk az Ön személyes adatait nem megfelelő módon kezeli?

Amennyiben úgy érzi, Utazási irodánk az Ön személyes adatait nem megfelelően kezeli, kérjük, hogy elsődlegesen azt részünkre szíveskedjen haladéktalanul jelezni, annak érdekében, hogy megtehessük a szükséges intézkedéseket és a jövőben is az előírásoknak és az Ön érdekeinek leginkább megfelelő módon kezeljük az Ön személyes adatait. Panaszbejelentését megteheti az Utazási iroda székhelyére címzett vagy –  attól függően, hogy Ön melyik (budapesti vagy a veszprémi) fiókirodánkkal került kapcsolatban –  alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Sütő Tours Utazási Iroda Kft. Postacím: 8500 Pápa Eötvös utca 4
Elektronikus cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Utazási irodánknak az célja, hogy mind szolgáltatásunkkal és az Ön személyes adatainak kezelésével is elégedett legyen. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kérdése, problémája így leggyorsabban, leghatékonyabban az irodánkkal történő kapcsolatfelvétel útján orvosolható.
Az Ön panaszát annak kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül kivizsgáljuk, amelynek eredményéről Önt a kivizsgálást követő 2 munkanapon belül értesítjük.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az Ön személyes adatai kezelése során valamilyen rendellenesség vagy hiba lépett fel, azt haladéktalanul, de legkésőbb további 10 munkanapon belül orvosoljuk. A hiba kijavításáról Önt 2 munkanapon belül ugyancsak értesítjük.
Amennyiben irodánkkal történő kapcsolatfelvétel nem vezet eredményre, panaszbejelentésével jogosult a hatósághoz fordulni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(rövidített elnevezése: NAIH)
posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
további információkat itt találhat: http://naih.hu
Amennyiben a fenti lehetőségek egyike sem vezetne eredményre, Ön jogosult panaszával Utazási irodánk székhelye szerinti bírósághoz fordulni.

Autóbuszos utazás

busz

 • Autóbuszos utazásainknál utasainkat légkondicionált autóbusszal utaztatjuk
 • Az autóbuszok általában 4 óránként tartanak 25 perces pihenőt, technikai szünetet
 • Az autóbuszon tilos a dohányzás
 • Az autóbuszon felejtett tárgyakért, poggyászokért irodánk felelősséget nem vállal.
 • Az autóbuszon számozott ülőhelyek találhatóak, így Ön jelentkezéskor kiválaszthatja, hol szeretne ülni
 • Az autóbuszokon utasonként egy bőrönd és egy kézitáska elhelyezésére van lehetőség
 • Az utazás alatt a gépkocsivezetőtől forintért lehet vásárolni hűtött italokat és kávét.

Információk

papa

 • SÜTŐ TOURS UTAZÁSI IRODA KFT. PÁPA , EÖTVÖS U. 4.
 • Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9.00-16.00 között
 • TEL.: | +36 89 510 162 +36 20 774 1120 |
 • Web: www.sutotours.hu | e-mail: sutotourskft@gmail.com
 • MKGM ENG.: U-000304 | Adószám: 12949256-2-19
 • Bankszámla szám: K&H Bank 1020 1006 5020 0250